Villkor

Via vykortsformuläret kan du skicka hälsningar till oss eller skicka förfrågningar om Pellas historia.

Om du har fyllt i medlemsregistreringen så kontaktas du för att få uppgifter om medlemsavgift.

Med formulären kan du inte boka besök, evenemangsbiljetter eller lokaler. Vi tar inte heller emot förfrågningar som rör bokningar, biljetter, lokalerna, kaféets meny osv. Alla sådana förfrågningar sker under respektive flik på vår hemsida. Se kontaktuppgifter under Kontakt eller respektive flik.

Med vänlig hälsning Pellas styrelse

 

För personuppgifter som behandlas av Skeppargården Pellas rf gäller följande:

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. De samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och behandlas inte senare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. De är relevanta i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Personuppgifterna behandlas i samband med utskick av medlemsbrev, nyhetsbrev och deltagande i evenemang och andra marknadsföringsåtgärder arrangerade av föreningen samt vid förfrågningar gällande föreningens verksamhet. Personuppgifterna lämnas inte ut åt annan part.

De är korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Åtgärder vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas. De förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under den tid som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. De behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för och skall kunna påvisa att punkterna efterföljs.